RECURSOS MUNICIPALS PER A LA CONCILIACIÓ:

Amb la finalitat de fomentar la conciliació i la cooresponsabilidad, l'ajuntament de Montaverner ha creat aquest apartat, on publicarem tots els recursos municipals que fomenten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També publicarem informació útil sobre les mesures i permisos existents per a la conciliació. Pots accedir punxant el següent enllaç.

- Escola municipal infantil: Centre públic per a la cura, educació i atenció de menors d'entre 0-3 anys, de dilluns a divendres de 09.00 a 18.00. Telèfon: 962 22 71 21

- Activitats extraescolars: Realització d'activitats extraescolars totalment gratuïtes en el Col·legi Públic Doctor Esplugues, per a menors dels cicles d'infantil i primària, de dilluns a divendres de 15.00 a 17.00. Telèfon: 962 24 97 25

- Escola de nadal: Activitats de reforç i d’oci per a menors dels cicles d'infantil i primària, durant les vacances de nadal amb un preu econòmic.

- Escola de pasqua: Activitats de reforç i d’oci per a menors dels cicles d'infantil i primària, durant les vacances de pasqua amb un preu econòmic.

- Escola d’estiu: Activitats de’oci i de temps lliure per a menors dels cicles d'infantil i primària, des del final de la temporada escolar fins a agost, amb un preu econòmic.

 

 

INFORMACIÓ ÚTIL SOBRE MESURES I PERMISOS PER A LA CONCILIACIÓ:

Amb data 07/03/2019 s'ha publicat el Real Decreto-ley 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, l'entrada en vigor de la qual, iguala la duració dels permisos per maternitat i paternitat. Després de l'entrada en vigor d'aquest decret, s'ha ampliat el permís per paternitat a 8 setmanes. A partir del 01/01/2020 aquest permís serà de 12 setmanes i el 01/01/2021 s'iguala completament la duració del permís de la mare biológica i del/a progenitor/a diferent a la mare biològica, podent gaudir tots dos de 16 setmanes de permís. Per tant, a partir de 01/04/2019, les prestacions per maternitat i paternitat s'unifiquen en una única prestació denominada NAIXEMENT I CURA DE MENOR.