Calendari del Contribuent

Els períodes de pagament en voluntària dels impostos i taxes municipals de caràcter periòdic que els Ajuntaments deleguen en la Diputació de València durant l'any 2018 (fins nova modificació) seran:

 

1º període: de l'1 de març al 2 de maig, tots dos inclosos

* Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

* Taxa per Guals Permanents

 

2º període: de l'1 de juny a l'1 d'agost, tots dos inclosos

* Taxa per Transferència, Transport, Valorització i Eliminació de Residus Urbans

 

3º període: del 15 de juliol al 1 d'octubre, tots dos inclosos.

* Impost sobre Activitats Econòmiques

* Imposat sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica

* Imposat sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana

 

De conformitat amb el que disposa l'art. 15 de l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (BOPB núm 149 de 25 de juny de 1999) i el decret número 11376 del 2 de desembre de 2015 del Diputat delegat de l'Àrea d'Hisenda.