Ordenances Municipals

EN CONSTRUCCIÓ

Guals
Activitats Econòmiques
Construccions, instal·lacions i obres
Llicencia d'activitats
Llicència d'obres
Ninxols
Ocupació via pública
Plusvalues
Reserva d'espai public
Vehicles de tracció mecànica
Ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado